Rozwód a dzieci – co warto wiedzieć?

Rozwód to trudny moment w życiu każdej rodziny, a zwłaszcza dzieci. Warto więc dobrze przygotować się do sprawy rozwodowej, aby usprawnić cały proces. Co warto wiedzieć o sprawie rozwodowej?

Rozwód to etap, który niesie za sobą wiele wyzwań, szczególnie w kontekście opieki nad dziećmi. W tym trudnym czasie ważne jest, aby skupić się na ich potrzebach. Trzeba przy tym dobrze przygotować się do sprawy, w czym może pomóc prawnik rozwodowy. Co trzeba wiedzieć na temat rozwodu i kwestii opieki nad dziećmi?

Czym jest rozwód?

Rozwód to formalne zakończenie małżeństwa, które ma na celu prawnie rozdzielić małżonków. Procedura rozwodowa obejmuje złożenie wymaganych dokumentów w sądzie okręgowym, który następnie przeprowadza postępowanie rozwodowe. Jeśli sąd uzna, że istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu, wydaje wyrok rozwodowy, który kończy prawnie związek małżeński. Sprawa rozwodowa może być skomplikowanym i emocjonalnie trudnym procesem dla wszystkich zaangażowanych. Może mieć wpływ na finanse, opiekę nad dziećmi, podział majątku wspólnego i inne aspekty życia codziennego. Przyczyny rozwodów mogą być różne, włączając w to niezgodność charakterów, zdrady, uzależnienia, odmienne cele życiowe, a także inne trudności, które mogą wystąpić w trakcie małżeństwa.

Rozwód można przeprowadzić z orzekaniem o winie lub bez. Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Wrocławia – rozwód bez orzekania o winie jest dużo szybszy i mniej stresujący. Nie da się jednak przeprowadzić go bez zgody drugiego małżonka, ponieważ jest możliwy tylko na zgodne żądanie małżonków. W praktyce orzekanie o winie ma znaczenie jedynie w kwestii alimentów. Jeśli w postępowaniu rozwodowym sąd uzna jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, małżonek niewinny może domagać się zasądzenia alimentów, gdy na skutek rozwodu istotnie pogorszyła się jego sytuacja materialna. Natomiast w przypadku braku orzekania o winie każdy z małżonków może żądać od drugiego małżonka alimentów, lecz tylko w przypadku popadnięcia w niedostatek.

Jak się rozwieść?

Sprawy rozwodowe wiążą się ze stresem, warto więc dopilnować wszystkich szczegółów, aby jak najszybciej uzyskać orzeczenie rozwodu. Jak wyjaśnia adwokat rozwodowy z Wrocławia – warunkiem orzeczenia rozwodu jest ustalenie przez sąd, że doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że między małżonkami nie ma już żadnych uczuć, nie dzielą wspólnej sypialni i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Nie ma też szans, że stan ten ulegnie zmianie. Jeśli w trakcie sprawy rozwodowej małżonkowie pokażą, że mają co do tego wątpliwości, sąd może zarządzić mediację, zawiesić postępowanie lub odroczyć sprawę.

Proces rozwodowy rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego w sądzie okręgowym. Pozew rozwodowy powinien zawierać:

  • Oznaczenie sądu i danych stron – należy jasno określić, do którego sądu skierowany jest pozew oraz podać pełne dane obu stron.

  • Oznaczenie, że jest to pozew o rozwód – pozew musi wyraźnie wskazywać, że jest wnioskiem o rozwiązanie małżeństwa.

  • Określenie żądań – należy dokładnie opisać swoje żądania (np. orzekanie o winie, podział majątku, ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty).

  • Wykazanie trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa – należy przedstawić argumenty i dowody świadczące o rozpadzie małżeństwa.

Pozew i wszystkie załączniki należy przygotować w trzech egzemplarzach. Konieczne jest też uiszczenie opłaty sądowej, która wynosi 600 zł.

Adwokat rozwód Wrocław – jak wywalczyć alimenty?

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawa rodzinnego, która ma na celu zapewnienie dziecku niezbędnych środków utrzymania. Alimenty mogą być uiszczane na podstawie dobrowolnego porozumienia pomiędzy rodzicami lub na mocy orzeczenia sądowego. W drugim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu. Alimenty są też ustalane na sprawach rozwodowych. W drodze wyroku sądowego, który może być wydany w przypadku rozwodu lub separacji, sąd określa wysokość alimentów oraz obowiązek każdego z małżonków do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka istnieje niezależnie od posiadanej władzy rodzicielskiej.

Alimenty powinny być przeznaczone na pokrycie wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Obejmuje to wyżywienie, ubranie, mieszkanie, leczenie, edukację oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych. Jak podkreśla adwokat od rozwodów z Kancelarii Adwokackiej Klisz i Wspólnicy z Wrocławia – obowiązek alimentacyjny jest uzależniony nie od rzeczywistych dochodów, lecz od zdolności zarobkowych zobowiązanego. Pod uwagę brane jest więc to, jakie zarobki jest w stanie osiągnąć dana osoba, z uwagi na swoje umiejętności czy wykształcenie. Jeśli więc ktoś ma niskie dochody, a ze względu na swoje zdolności mógłby mieć lepiej płatną pracę, obowiązek alimentacyjny będzie uzależniony nie od rzeczywistych dochodów, ale od dochodów, jakie powinien osiągać.

Jak ustalić opiekę nad dziećmi po rozwodzie?

Ustalenie opieki nad dziećmi po rozwodzie to kwestia, która wymaga uwzględnienia kilku zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, że władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka to odrębne kwestie. Nawet nie mieszkając na stałe z dzieckiem, można posiadać pełnię władzy rodzicielskiej. W przypadku rozwodu zazwyczaj rozważane są dwa rodzaje rozstrzygnięć:

  • Powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co oznacza, że oboje mają równy wpływ na decyzje dotyczące dziecka.

  • Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego rodzica w kwestiach istotnych dla dziecka.

Jednym z rozwiązań jest opieka naprzemienna, polegająca na tym, że dziecko przebywa na zmianę u obojga rodziców. Jak informuje specjalista od rozwodów Iwo Klisz z Wrocławia, sąd podejmuje decyzję w oparciu o dobro dziecka. Jeśli rodzice współpracują i są w stanie się porozumieć, sąd może zdecydować o pełni władzy rodzicielskiej dla obu stron.


Artykuł sponsorowany

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *